Jazda po alkoholu Adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Jazda po alkoholu Adwokat

Jazda pod alkoholu – to jedno z najczęściej popełnianych czynów zabronionych. Należy odróżnić stan po użyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

To pojęcia prawne oddzielające łagodniejszą odpowiedzialność za wykroczenie od odpowiedzialności karnej za przestępstwo. ST Dlatego odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega osoba, kierująca pojazdem mechanicznym, u której stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,5 promila albo stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,25mg/l. Niższe wartości mogą rodzić odpowiedzialnością za wykroczenie.

­Co za to grozi ?

Stężenie alkoholu we krwi rodzące odpowiedzialność za przestępstwo nie zawsze rodzi konsekwencję wyroku skazującego i zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Stąd istnieje możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, ale również skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 6 miesięcy. W najbardziej korzystnym przypadku, możliwe jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Adwokat na telefon

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat na telefon

W trosce o zdrowie Klientów, ale również w każdej pilnej sprawie, dla dobra Klientów, istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie / Messenger

Jak uzyskać poradę prawną telefonicznie

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej przez telefon lub Messenger. Aby porada telefoniczna mogła się odbyć należy:
– skontaktować się z Kancelarią i przedstawić zakres oczekiwanej porady,
– dokonać przedpłaty na rachunek Kancelarii,
– w ustalonym terminie adwokat skontaktuje się z Klientem lub w tym czasie będzie oczekiwał na kontakt ze strony Klienta.   

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Adwokat na telefon Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Odrzucenie spadku

Adwokat Olga Garwarska

Odrzucenie spadku – Adwokat Ostrołęka 

Instytucja ta ma na celu uchronić spadkobierców od prawnych i ekonomicznych następstw mogących wyniknąć z dziedziczenia. Dlatego warto wiedzieć na czym polega odrzucenie spadku, kiedy jest celowe i jak należy to wykonać

Dlaczego i kiedy odrzucić spadek

W praktyce odrzucenia spadku jest uzasadnione, gdy długi spadkowe przewyższają jego wartość. Podstawowa forma dziedziczenia w aktualnym stanie prawnym to tzw. ustawowa tj. z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności. Można jednak przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi albo spadek odrzucić. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku to 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku. W praktyce najczęściej jako datę początkową przyjmuje się śmierć spadkodawcy. Jednak w konkretnym stanie faktycznym, może to być inna data, uzależniona od okoliczności danego przypadku. Upływ tych 6 miesięcy i milczenie spadkobiercy powoduje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku – jak należy to wykonać

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem. Spadkobierca składa stosowny wniosek w okresie do 6 miesięcy od powołania do spadku wraz z opłatą sądową od wniosku. Inna możliwość to w tym terminie stawić się przed notariuszem, który odbierze takie oświadczenie.

Czy można odwołać oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie takie jest co do zasady nieodwołalne. Jednak istnieją od tego wyjątki. W praktyce dotyczy to złożenia oświadczenia pod wpływem błędu istotnego, jak chociażby ujawnienie następnie rzeczywistej wartości majątku spadkodawcy (bądź to długi bądź aktywa, o których nie było wiadomo w dacie składania oświadczenia). Należy jednak wykazać, że pomimo dochowania wysokiej staranności, spadkobierca nie mógł uzyskać takich informacji. Odrzucenie spadku wywodzi taki skutek, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. Jest pomijany w dziedziczeniu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Nakaz Opuszczenia Lokalu

Adwokat Olga Garwarska

Nakaz opuszczenia lokalu

Od 30.11.2020r. poszkodowani przemocą domową otrzymali dodatkową ochronę prawną.

 

Ustawa obowiązująca od 30.11.2020r. zmieniła istotnie zakres ochrony prawnej udzielanej poszkodowanym przemocą w rodzinie. Nowe uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Wprowadzono nowy – przyspieszony tryb – rozpoznawania spraw w tym zakresie przez sądy. Nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się to istotne elementy ochrony praw osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

­Kiedy Policja może wydać nakaz lub zakaz wobec sprawcy przemocy domowej

Aktualnie szerokie uprawnienia w tym zakresie nadano Policji. Nawet podczas interwencji domowej, Policja może ustalić czy w rodzinie dochodzi do przemocy. W takim przypadku, policjant ma wówczas prawo wydać sprawcy określony nakaz lub zakaz. Nakaz dotyczy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zakaz zobowiązuje do powstrzymania się od zbliżania do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz taki lub zakaz są natychmiast wykonalne.

­ Czas obowiązywania zakazu lub nakazu

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od dnia wydania. Jednak, na wniosek poszkodowanego złożony w stosownym czasie, sąd może udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania tego nakazu lub zakazu złożonego jednocześnie z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie mu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zaskarżenie nakazu lub zakazu

Sprawcy przemocy w rodzinie przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu, zaś sąd winien je rozpoznać w ciągu 3 dni.

O czym powinien pamiętać poszkodowany

Nakaz lub zakaz wydany przez Policję obowiązuje do 14 dni od doręczenia go sprawcy. W tym czasie poszkodowany winien złożyć do Sądu cywilnego wniosek o kontynuację takiego nakazu lub zakazu. Jednocześnie, wraz z wnioskiem, należy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jest to tymczasowe orzeczenie sądu, które może przedłużyć obowiązujący już nakaz lub zakaz aż do wydania prawomocnego postanowienia sądu.

Dobry Adwokat – czyli jaki?

Dobry adwokat – czyli jaki ?

Często używane jest sformułowanie, że osoby potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej poszukują dobrego adwokata

­Kryteria jakie winien spełniać adwokat, by być uznanym za dobrego ?

W mojej ocenie dobry adwokat winien wypełniać obowiązki wobec Klienta gorliwie i sumiennie, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami uczciwości, słuszności i sumienności. Takie właśnie wartości oraz cele przyświecają mi i realizuję je sumiennie od czasu założenia mojej Kancelarii Adwokackiej. Tym kieruję się w codziennym życiu zawodowym.

Doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i rzetelność świadczonej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz karnych

To zasadnicze atrybuty decydujące o możliwości osiągnięcia sukcesu i pożądanego rozwiązania. Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowania. Negocjuję polubowne rozwiązanie sporów i zawarcie ugód. W braku porozumienia, reprezentuję Klientów przed Sądem I i II instancji.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska – Prawnik Ostrołęka . 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Adwokat Olga Garwarska

Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Komu się należy, kiedy i w jakiej wysokość.
Zawinione wyrządzenie drugiej osobie szkody rodzi obowiązek jej naprawienia

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – różnice, zasady przyznawania

Szkoda to wynik wszelkich zdarzeń związanych z codziennym życiem np.: wypadek komunikacyjny lub podczas pracy, błąd medyczny, pokrzywdzenie przestępstwem (uszczerbek na zdrowiu, skradzione lub zniszczone rzeczy ruchome). Prawo cywilne przewiduje kompensację szkody w formie wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odszkodowanie rekompensuje szkody majątkowe. To zwrot poniesionych kosztów przykładowo: naprawy samochodu, leczenia, odkupienia uszkodzonej odzieży, utraconych w wyniku kradzieży czy przywłaszczenia rzeczy ruchomych. Obejmuje również zwrot utraconych zarobków. Odrębną kwestię stanowi renta należna w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie – jak ustala się jego wysokość

Zadośćuczynienie to rekompensata z tytułu doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych. Wysokość zadośćuczynienia, inaczej niż ma to miejsce przy odszkodowaniu, nie jest możliwa do oszacowania w prosty sposób. Zależy od rozmiaru cierpień fizycznych oraz psychicznych. Pod uwagę należy brać stopień i długotrwałość uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość choroby, cierpień oraz leczenia, ograniczenia ruchowe. Istotną rolę odgrywa dotychczasowy tryb życia i możliwości przywrócenia zdrowia do stanu poprzedniego i powrotu do dotychczasowych aktywności życiowych jak praca, sport, życie rodzinne. Kryterium pomocniczym jest określenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Opierając się na praktyce orzeczniczej sądów prognozować należy, że 1 % uszczerbku na zdrowiu uprawnia do zadośćuczynienia w kwocie od 1000zł do 3000zł, a konkretna kwota uzależniona jest od wielu okoliczności faktycznych, w tym tych wyżej przykładowo przytoczonych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska – Prawnik Ostrołęka . 

KONTAKT:  691 158 100

Odwołanie darowizny

Adwokat Olga Garwarska

Odwołanie darowizny Adwokat Ostrołęka

ODWOŁANIE DAROWIZNY. Kodeks cywilny określa dwa zasadnicze stany faktyczne, w których darowizna może zostać odwołana

Pierwszy dotyczy odwołania darowizny jeszcze niewykonanej, a więc takiej gdzie wprawdzie umowę zawarto, ale nie została jeszcze wykonana, a stan majątkowy darczyńcy uległ takiemu pogorszeniu, że wykonanie darowizny nastąpi z uszczerbkiem dla jego własnego utrzymania lub ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Druga – najczęściej występująca sytuacja – to  odwołanie darowizny już wykonanej (jak np. darowanie nieruchomości) przez darczyńcę, jeżeli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny w tym przypadku obwarowane jest zachowaniem ustawowego terminu.

Najbardziej jaskrawym przykładem rażącej niewdzięczności jest dopuszczenie się przestępstwa wobec darczyńcy lub jego osób najbliższych.

Inne sytuacje to przykładowo: rażące zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, przy czym chodzi o sytuacje na pierwszy rzut oka rażące, nie zaś o zwykłe pogorszenie się stosunków rodzinnych w formie nieporozumień, sporów co do sposobu zarządzania nieruchomością. Olga Garwarska – Adwokat Ostrołęka odwołanie darowizny. Bogate doświadczenie zawodowe, wszechstronna i rzetelna pomoc prawna, reprezentacja przed sądem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Uchylenie mandatu karnego

Adwokat Olga Garwarska

Uchylenie mandatu karnego.
Przyjęcie mandatu karnego wystawionego przez Policję lub inny uprawniony podmiot powoduje, że staje się on prawomocny i podlega egzekucji.

Istnieją przypadki, z powodu których nawet prawomocny mandat karny podlega uchyleniu.

Jedna z nich – najczęściej istniejąca – dotyczy sytuacji gdzie grzywnę mandatem nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo osoba ukarana została osoba która nie ukończyła lat 17 bądź też ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z powodu tzw. kontratypów ustawowych (stan wyższej konieczności, obrona konieczna, niepoczytalność).  Istnieją też inne szczegółowo wymienione w ustawie przesłanki uchylenia mandatu karnego. Uchylenie mandatu karnego jest możliwe pod warunkiem złożenia stosownego wniosku w terminie 7 dni od przyjęcia mandatu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Sprawy egzekucyjne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka sprawy egzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to jedno z najistotniejszych narzędzi mających na celu niezasadnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. 

Rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego 

Komornik nie bada zasadności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Jego zadaniem jest wyłącznie jego wyegzekwowanie. Stąd przewidziano dwie zasadnicze instytucje, których celem jest powstrzymanie działań egzekucyjnych. Są to powództwo opozycyjne oraz powództwo ekscydencyjne. Jedną z podstaw powództwa opozycyjnego jest sytuacja, w której nastąpiło zdarzenie – po powstaniu tytułu egzekucyjnego – wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Mogą to być zdarzenia zależne od woli stron jak np. spełnienie świadczenia bądź od takiej woli niezależne jak np. przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei powództwo ekscydencyjne przysługuje osobie, która nie jest dłużnikiem, a mimo to zajęta została rzecz lub prawo nienależące faktycznie do dłużnika, a do tej osoby. Powództwo to ma na celu sprzeciwienie się prowadzeniu egzekucji z zajętego przez komornika przedmiotu będącego własnością osoby pozywającej. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy w trakcie egzekucji zajęte przez komornika zostaną rzeczy ruchome będące we władaniu dłużnika, a stanowiące własność kogoś innego. Ostrołęka Adwokat Olga Garwarska – sprawy egzekucyjne.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

 

Skarga Nadzwyczajna

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka – skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna jest szczególnym narzędziem prawnym pozwalających wzruszyć prawomocne orzeczenia, które rażąco naruszają porządek prawny, w tym prawa człowieka określone w Konstytucji.

Jakich spraw dotyczy skarga nadzwyczajna

Skarga może zostać wniesiona w sprawach prawomocnie przed sądem zakończonych zarówno karnych, jak i cywilnych. Skarga ta ma na celu zapewnienie, by orzeczenie sądu było zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Podstawy wniesienia skargi

Skarga nadzwyczajna winna być oparta na zarzutach ściśle określonych w ustawie. Jest to naruszenia zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. Także jeśli skarżone orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub jeśli zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dodatkowy warunek – orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Kto może wnieść skargę

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Termin wniesienia skargi

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Co istotne, do 03 kwietnia 2021r. skargę można składać na orzeczenia zapadłe wcześniej niż 5 lat wstecz, ale nie później niż po 17 października 1997 r. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.